Hopp til innhold

Skoleskyss

Skoleskyss 2017-18

Taxi
Transport av elever med taxi er i utgangspunktet et tilbud for elever med spesielle behov, og da med legeerklæring for dette behovet. Da det er fritt skolevalg i Norge er det også slik at elever opp til og med 4.klasse kan få innvilget skoleskyss med taxi - Dersom forholdene tilsier dette.Det vil si: Er avstanden lang nok eller veien utfordrene for de små elevene kan det innvilges skoletransport med taxi. Dette tilbudet er primært for elever fra 1. til 4.klasse, der avstand mellom hjem og skole er: Lenger enn 2km i 1.klasse, lenger enn 4km i 2.-4.klasse.

MERK: Skolen har ikke medbestemmelse i avgjørelser vedrørende skoleskyss, dette ansvaret ligger hos Hordaland Fylkeskommune/Skyss. Taxitjenestene utføres av Bergen Taxi, de følger sine egne retningslinjer vedrørende det de anser som forsvarlig transport/felles transport av elever til og fra skoler i Bergensområdet. Trenger eleven for eksempel sittepute kan det være eleven selv må ha dette med i taxien.
Hentetid ved skolen følger klassenes sluttider i følge timeplanen.
Tilbudet er for transport av elever til og fra skole.
Henting etter skolefritidsordningen er ikke normal praksis, dette gjøres kun dersom det er mulig å samkjøre flere elever til samme nabolag.
Bergen Taxi henter ikke barn etter private spilletimer/andre aktiviteter på skolen etter skoletid.
Ved delt bosted/kjøring til to adresser skal det legges ved bekreftelse på samværsprosent sammen med søknad om skoleskyss.
MERK: Dette er Skyss sitt krav, ikke skolens.

Hvordan søke skoleskyss
Førstegangs registrering av elev ved skolen: I skjema for elevregistrering kan det krysses av for ønsket type skoleskyss. Skolen har ansvar for å registrere søknaden inn i skoleskyssadministreringssiden Cert. Vedtak om skoleskyss utføres av Hordaland Fylkeskommune/Skyss.
Mener dere at det er behov for taxi for deres barn, krysses det av for dette i registreringsskjemaet ved førstegangs registrering av elev til skolen.
OBS: I tillegg skal et eget skjema fylles ut og leveres til skolen.

Søknadsskjema for tilrettelagt skoleskyss (taxi):  http://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/veg-og-transport/pdf/tilrettelagdskoleskyss.pdf

Frist for å søke skoleskyss
Nye elever: Samme som innleveringsfrist av ovenfor nevnte registrerings. og bidragspapirer, (medio mai hvert år)
Eksisterende elever: Skolekontoret viderefører søknad fra forrige skoleår til nytt skoleår. Ønsker dere å avslutte skoleskyssordningen, eller endre type skyssform, må dette gjøres direktetil skolekontoret så snart dere vet behovet endres.

Har du spørsmål angående skolekyss kan du kontakte Thora C Dahl på skolekontoret, telefon 55 92 29 29 eller e-post til bergen@steinerskolen.no.
Merk: E-post skal ha med elevens navn og ordet skoleskyss i emnefeltet.