Hopp til innhold

Historie

Den første Steinerskolen ble etablert høsten 1919 i Tyskland. Forretningsmannen Emil Molt fra Stuttgart hadde engasjert seg for en reform av hele delstatens skolesystem etter første verdenskrig, men da dette slo feil, stilte han midler og lokaler til disposisjon for å starte en skole for barna til arbeiderne på sigarettfabrikken Waldorf Astoria. Rudolf Steiner ble bedt om å lede lærerkollegiet og om å utvikle ideer til skolens pedagogikk.

I Tyskland og de fleste andre land har Steinerskolene beholdt betegnelsen Waldorfskoler, mens den første norske Steinerskolen som ble startet i Oslo i 1926 fikk navn etter pedagogikkens grunnlegger og ble hetende Rudolf Steinerskolen i Oslo. I 1929 ble Rudolf Steinerskolen i Bergen etablert. Frem til 1971 fantes kun to Steinerskoler i Norge. På 70- og 80-tallet ble det grunnlagt en rekke nye skoler fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. I dag (2002) finnes det 30 Steinerskoler og ca. 50 Steinerbarnehager hovedsakelig i landets største byer. 12 av skolene tilbyr også videregående opplæring. Nesten 6000 barn og unge går i en norsk Steinerskole eller -barnehage. Internasjonalt finnes det rundt 1000 Steinerskoler og 1500 Steinerbarnehager fordelt på alle verdens kontinenter. De norske Steinerskolene har opprettet en felles interesseorganisasjon Forbundet Steinerskolene i Norge. Steinerskolenes foreldre har sammensluttet seg i Steinerskolenes foreldreforbund. Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo tilbyr lærer- og førskolelærerutdanning i steinerpedagogikk og har for tiden noe over 110 studenter og Institutt for Steinerpedagogikk gir etterutdanningskurs samt understøtter steinerpedagogisk forskning.
Den norske Eurytmihøyskole utdannet faglærere i eurytmi frem til den ble nedlagt i 2016.

Under følger en kort illustrert gjennomgang av vår skoles historie:

1929

Bilde fra skolens historie

Steinerskolen i Bergen startet opp med førsteklasse i en privat villa i Kalvedalsveien. Lærer var Borghild Tunold.

1933

Bilde fra skolens historie

Skolen leide seg inn i en gammel villa på SeiersBjerget. En langsom vekst i beskyttede omgivelser.

1935

Bilde fra skolens historie

Så flyttet skolen over til større lokaler i Vestre Torvgate. En leiegård midt i byen, uten egen skoleplass. Tidens økonomiske problemer rammet også skolen, men den levde gjennom dem.

1954

Bilde fra skolens historie

Et eget hus på villavei 5 på Nygårdshøydenble kjøpt og innredet til skole. På denne tiden begynte miljøet omkring skolen å blomstre, særlig tok foreldreaktivitetene seg opp. Men også her ble plassen etterhvert for liten.

1969

Bilde fra skolens historie

I Rieber Mohns vei 15 fant skolen en blivende sted, hvor den kunne utvide til ungdomsskole og feire sitt 40-årsjubileum i egne bygninger. I 1970 fikk skolen økonomisk støtte gjennom Privatskoleloven.

1986

Det Blå Huset ble ferdigstilt.
Det inneholder grupperom for helsepedagogiske fag, Helsesøsters kontor, en stor eurytmisal og en forelesningssal som primært brukes til fysikk- og kjemiundervisning.
Når det er Julemarked ved skolen brukes det store eurytmirommet til å vise frem hva det arbeides med på de forskjellige klassetrinnene, med eksempler fra undervisningen og utstilte elevarbeider.

IMAG0016

2002

Skolen utvidet igjen. I tillegg til Lyssalen ble det bygget nytt administrasjonsbygg med plass til 3 klasserom for videregående trinn, nytt skolekjøkken samt et nytt eurytmirom.

IMAG0111

Skraafoto-vest640